Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Nowe projekty ustaw dotyczące ochrony zdrowia

Podczas 91. posiedzenia Sejmu w dniu 22kwietnia poseł Alicja Dąbrowska  zaprezentowała stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej (druk 3090). Nowelizacja reguluje działalność wojskowych jednostek służby zdrowia. Na posiedzeniach Komisji Zdrowia odbyły się czytania nowelizacji ustaw o : przeciwdziałaniu narkomanii (druk 3107) i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk 3254), których poseł Alicja Dąbrowska jest sprawozdawcą.

  • Projekt zmiany ustawy o działalności leczniczej (druk 3090) zakłada m.in. włączenie jednostek, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej do katalogu jednostek leczniczych, umożliwia udzielanie świadczeń zdrowotnych w wojskowej służbie zdrowia poza granicami Polski oraz w obiektach będących na wyposażaniu Sił Zbrojnych RP, reguluje czas pracy i sposób wynagradzania pracowników wojskowych podmiotów leczniczych analogicznie do zasad stosowanych w jednostkach budżetowych, z wyłączeniem zadań wykonywanych poza granicami RP.

Link do wystąpienia w Sejmie: http://beta.videosejm.pl/video/38061-posel-alicja-dabrowska-wystapienie-z-dnia-22-kwietnia-2015-roku

  • Projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk 3107) zmienia sposób kwalifikacji nowych substancji psychoaktywnych i tzw. substancji zastępczych (dopalaczy), która dokonywana będzie przez Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia i życia przy Ministrze Zdrowia. Pozwoli to na rozszerzenie katalogu substancji zakazanych ustawą z  2010r. Ustawa ogranicza również możliwość przywozu substancji zastępczych do Polski oraz nadaje organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnienia do nadzoru nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obiegu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Organy te będą mogły w razie podejrzenia, że wprowadzany do obiegu produkt jest środkiem zastępczym, wstrzymać w drodze decyzji administracyjnej jego wytwarzanie i obrót na czas potrzebny do przeprowadzenia odpowiednich badań. Ustawa zmniejsza dostęp do leków wydawanych bez recepty tzw. OTC, zawierających substancje psychoaktywne. Po 1 stycznia 2017r. będą one mogły być wydawane wyłącznie w ilości jednego opakowania, a farmaceuci będą mieli obowiązek informowania o możliwych działaniach niepożądanych oraz zagrożeniach.
     
  • Projekt zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk 3254) wprowadza obowiązek ujednolicenia wzorów dokumentacji medycznej m.in.: karty przebiegu ciąży, karty obserwacji porodu, książeczki zdrowia dziecka i karty medycznych czynności ratunkowych.

 

 « Powrót